Choroba zawodowa nabyta za granicą nie wyklucza prawa do świadczeń

Jeżeli pracownik nabawił się takiej choroby podczas pracy za granicą a pracodawca nie ma siedziby w Polsce, decyzję w tej sprawie wydaje inspektor sanitarny właściwy dla miejsca zamieszkania zatrudnionego w kraju